Profil


 • poradenství v investiční výstavbě, studie proveditelnostii
 • spolupráce při přípravě dodavatelských smluv v technické i komerční části až do uzavření těchto smluv
 • práce na výběru staveniště, včetně spolupráce s katastrálními úřady při stanovení vlastnických poměrů a zpracování podkladové dokumentace pro začlenění objektů do katastrálních map
 • vypracování dokumentace pro územní řízení a spolupráce s investorem až do úspěšného závěru územního řízení a získání územního rozhodnutí/souhlasu
 • vypracování dokumentace pro stavební povolení a spolupráce s investorem až do úspěšného závěru stavebního řízení a získání stavebního povolení
 • vypracování dokumentace bouracích prací a spolupráce s investorem až do získání povolení k odstranění stavby
 • vypracování dokumentace určené pro výběr zhotovitele stavby
 • vypracování dokumentace pro provádění stavby ve stavební, technologické a energetické části stavby
 • autorský dozor při zpracování výrobní dokumentace
 • autorský dozor ve fázi realizace stavby až do individuálních, komplexních a garančních zkoušek, uvádění do provozu a předání díla
 • vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
 • speciální služby se zaměřením na klíčové problémy stavby (statika, dynamika, hluk, tepelné ztráty, atd.)

 

Ocenění

Profesní oblasti


Pozemní stavby

 • objekty průmyslového charakteru  
 • stavby občanské vybavenosti  
 • obytné stavby  

Technologické celky

 • hutnictví 
 • strojírenství a opravárenství  
 • spotřební průmysl a služby  
 • energetika  
 • technologie zpracování odpadů  

Vodohospodářské stavby

 • kanalizační sběrače, kanalizace a vodovody  

Silnoproudá zařízení

 • elektroinstalace, uzemnění, hromosvody pro stavební objekty

Profesní kvalifikace


Autorizace v oborech

 • mosty a inženýrské konstrukce  
 • technologická zařízení staveb
 • statika a dynamika staveb
 • pozemní stavby  

Osvědčení v oborech

 • energetický auditor pro obor průmysl    

Úřední oprávnění

 • ověřování výsledků zeměměřičských činností  

Systém managementu kvality a systém environmentálního managementu


Politika kvality a environmentální politika ke stažení zde


Certifikáty