SYSTÉM KVALITY A EMS

SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY

Za účelem dalšího zkvalitnění poskytovaných služeb a dosažení maximální možné míry spokojenosti zákazníků a v neposlední řadě také za účelem podrobného zdokumentování a zpřehlednění hlavních i souvisejících procesů uplatňovaných při poskytování těchto služeb HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. vybudoval a zavedl systém managementu kvality dle normy ISO 9001. Certifikován byl společností Lloyďs Register Quality Assurance.

Platnost současných udělených certifikátů končí dnem 4. 9. 2017.

Certifikát ISO 9001:2008


SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Organizace všech druhů projevují rostoucí zájem o dosažení a prokázání svého environmentálního profilu řízením dopadů svých činností, výrobků a služeb na životní prostředí v souladu se svou environmentální politikou a cíli. Také společnost HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. se rozhodla zavést a certifikovat systém environmentálního managementu (dále jen „EMS“) dle mezinárodního standardu ISO 14001.
EMS společnosti HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. byl certifikován dne 24. 6. 2008 dle normy ISO 14001:2004 společností BEST QUALITY, s.r.o..

Platnost současného uděleného certifikátu končí dnem 29. 6. 2017.

 Certifikát


 

POLITIKA KVALITY A ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA SPOLEČNOSTI
HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.

V návaznosti na implementaci, udržování a trvalé zlepšování systému managementu kvality dle ISO 9001 a systému environmentálního managementu dle ISO 14001 se vedení společnosti zavazuje plnit níže uvedené teze politiky.

Kvalita produktů poskytovaných společností HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. v oblasti projektové a inženýrské činnosti má rozhodující význam pro uplatnění se na trzích v tuzemsku i v zahraničí.

Žádaný a kvalitní produkt - Spokojený zákazník – Úspěšná společnost

Mít spokojeného zákazníka pro nás znamená plnit požadavky a přání zákazníka v požadované kvalitě, odpovídající ceně, sjednaných termínech a rovněž v plnění požadavků zákonů a předpisů a požadavků dalších zainteresovaných stran. Zákazníkem není pouze ten, kdo nakupuje naše produkty, ale také ten, kdo se podílí na výsledcích naší práce, tj. náš spolupracovník.

Každý náš pracovník si musí být vědom toho, že je na jedné straně dodavatelem a na straně druhé zákazníkem, to znamená povinnost požadovanou kvalitu nejen dodávat, ale rovněž ji od všech interních i externích dodavatelů vyžadovat.

Kvalitativním kritériem pro nás je: „Při našem vztahu se zákazníkem nesmí nikdy a za žádných okolností nastat okamžik, kdy by zákazník zapochyboval o tom, že jsme tou nejlepší společností, s jakou může spolupracovat“.

Politika kvality a EMS pro nás také znamená

Spokojenost pracovníků

Základem našeho úspěchu je osobní nasazení a připravenost každého pracovníka. Největší hodnotou společnosti je profesně vzdělaný a ke svěřené práci odpovědný pracovník. Péče o spokojenost a rozvoj pracovníků je zabezpečena programem vzdělávání, motivačním programem a stálým procesem zlepšování pracovního prostředí. Udržujeme také povědomí pracovníků o environmentálním managementu a nových trendech v ochraně životního prostředí.

Spokojenost majitelů

Uspokojovat požadavky majitelů je jedním ze základních poslání společnosti. Naším úkolem je usilovat o to, aby společnost byla pro vlastníky co nejatraktivnější, což znamená vytvářet co nejlepší hospodářský výsledek.

Stabilní a oboustranně výhodné dodavatelsko – odběratelské vztahy

Při svých činnostech uplatňujeme naše vysoké nároky na kvalitu produktů a dodržování principů environmentálního managementu také ve vztazích s externími dodavateli. S našimi externími dodavateli společně pracujeme na vytváření stabilních partnerských vztahů. Dbáme na to, aby docházelo k jasnému porozumění požadavkům a potřebám partnerů a aby byly tyto požadavky oběma stranami plněny.

Ochranu životního prostředí a dodržování principů environmentálního managementu

Při svých činnostech se zavazujeme dodržovat prevenci znečišťování, environmentální zásady a příslušné právní a jiné požadavky, chránit životní prostředí, identifikovat stávající i potenciální environmentální problémy a prioritně je řešit. Je pro nás důležité také poskytnout zákazníkovi projekty, které vycházejí z nejlepších dostupných technologií, tj. v maximální možné míře šetrných vůči životnímu prostředí.

 

V Ostravě dne 1. března 2017

 

                                                                         Ing. Alena Hubníková
                                                                                 ředitel společnosti 
28. října 1142/168    709 00 Ostrava-Mariánské Hory    tel.: +420 596 604 111
  e-mail: hpo@hutniprojekt.cz    http://www.hutniprojekt.cz


© PULARY 2005